نمایش 1 - 10 از 324

 ایام هفته تاریخ ساعت موضوع مدعوین توضیحات
چهارشنبه1401/11/1207:30بازدید نیروهای مسلحبازدید نیروهای مسلح
سه‌شنبه1401/11/1110:00دفترخانهدفترخانه
سه‌شنبه1401/11/1112:00ارائه رادیوداروهای آتیدکتر رضائیان پور
دوشنبه1401/11/1011:00دکتر کریمی ثابتدکتر کریمی ثابت
دوشنبه1401/11/1013:00حق اشعهخانم آغاز
دوشنبه1401/11/1015:00گزارش بهای تمام شدهسلطان، علی آبادی، فرهمندیان
یکشنبه1401/11/0911:00گزارشخانم زنگنه
یکشنبه1401/11/0913:00شخصیفرض مهدی
یکشنبه1401/11/0914:00رادیوداروهای آتیفرج بخش، عزیز کلانتری، رضائیان پور
یکشنبه1401/11/0916:15کمیسیون معاملات خرید دستگاه تمیز کننده پلاسما، پمپ، اتوکلاواعضای کمیسیون معاملات
 ایام هفته تاریخ ساعت موضوع مدعوین توضیحات
فهرست