مرکز جامع پرتودرمانی کرمان

نشانی: کرمان، ابتدای جاده هفت باغ

تلفن تماس: 03433257236

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان افضلی پور

نشانی: کرمان، بزرگراه امام خمینی، جنب دانشگاه شهید باهنر

تلفن تماس: 03431328000

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شفا

نشانی: کرمان، بلوار کوثر

تلفن تماس: 03432115780

فهرست