نمایش 226 - 240 از 321

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
سه‌شنبه1401/05/11۱۰:۳۰کرججلسه کمیته مسکناعضای کمیته مسکن
دوشنبه1401/05/10۱۰:۳۰خیابان ۲۳Whole body, Hand and footمحمدخانی آتیس فراسازه صنعت غلامی امینی پور شوهانی
دوشنبه1401/05/1014:۰۰تتراجلسه پاکمنموسی خانپور سیاحی غلامی مهاجرانی
دوشنبه1401/05/10۱۴:۰۰تتراجلسات اجراییتترا
یکشنبه1401/05/09۱۰:۰۰سالن همایش های خوارزمیتبیین ساختار جدید حفاظتمدعوین
یکشنبه1401/05/09۱۱:۰۰دفتر مدیرعاملجلسه تمدید قرارداد مننکومهندس دادگر شهسواری شریفی مهاجرانی
یکشنبه1401/05/0914:۰۰خیابان ۲۳کمیسیون معاملات دستگاه دزد کالیبراتور پایش تیروئید اتوکلاو و فدگاریاعضای کمیسیون معاملات
یکشنبه1401/05/09۹۷:۳۰پژوهشگاه طبقه پنجم سال دکتر قنادیپروژه های مشترک بین پارس ایزوتوپ و کاربرد پرتوهادکتر بازرگان فقهی بهزاد سامانی سازگار غلامی فرج بخش عزیز کلانتری
شنبه1401/05/08۱۲:۰۰دفتر دکتر بازرگاندکتر بازرگاندکتر بازرگان
شنبه1401/05/08۱۶:۲۵معاونت امور حقوقی و بین المللبررسی درخواست ماموریت خارج از کشور آقایان سروری اصلانی یار محمدی خلیلیکمیسیون اعزام
چهارشنبه1401/05/05۱۳:۰۰دفتر مدیرعاملنشاندار سازیخانم سجادی کاربرد پرتوها
چهارشنبه1401/05/0514:۰۰دفتر مدیرعاملشخصیآقای دودانگه پژوهشکده کشاورزی
سه‌شنبه1401/05/04۱۰:۰۰دفتر مدیرعاملشرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعیدکتر مهدی معصومیان
سه‌شنبه1401/05/04۱۱:۰۰تتراتتراآقایان مهندس سلیمانی امیری غلامی
سه‌شنبه1401/05/04۱۵:۰۰دفتر مدیرعاملمولیبدن ۹۹خانم داینی
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست