برگزاری نشست دیدار با مراکز پزشکی هسته‌ای مجهز به سیستم تصویربرداری PET

فانتوم‌هایی که در دو سال گذشته توسط پارس ایزوتوپ تولید و در مراکز پزشکی هسته‌ای مجهز به سیستم تصویربرداری PET مورد استفاده قرار گرفتند، طی نشستی در تاریخ پنجشنبه 23 آذرماه 1402 به بحث و ارزیابی گذاشته شد.

در این نشست، نمایندگی از مراکز پزشکی هسته‌ای برخوردار از سیستم تصویربرداری PET حضور داشتند و تمامی متخصصین تولید فانتوم نیز در آن حاضر بودند. در همان ابتدا از مهمانان خواسته شد که نقص‌های مشاهده ششده و انتظارهای خود را از فانتوم‌های پارس ایزوتوپ بیان کنند.

لین جلسه که یک نشست هم اندیشی فنی قلمداد می‌شود، با بیان نظرات نمایندگان مراکز ادامه یافت و در نهایت مقرر شد که برای ارتقای کامل فانتوم‌های پارس ایزوتوپ، کارگروهی با حضور متخصصان تولید و مسئولان فیزیک پزشکی مراکز تشکیل شود تا کوچکترین نقص‌های کیفی در فانتوم‌ها، شناسایی و رفع گردد.

فانتوم ژرمانیوم-گالیوم تجهیزی راهبردی برای کالیبره کردن و اطمینان از صحت عملکرد سیستم‌های تصویربرداری PET است و مراکز مجهز به این سیستم تصویربرداری برای استمرار کار خود، نیاز حیاتی به این تجهیز دارند.

پارس ایزوتوپ در شبکه‌های اجتماعی:

Telegram
LinkedIn
Instagram
YouTube
فهرست