مرکز پزشکی هسته‌ای نور

نشانی: قم، بلوار جمهوری، نبش میدان سپاه

تلفن تماس: 02532946015

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهید بهشتی

نشانی: قم، بلوار شهید بهشتی

تلفن تماس: 02536122000

فهرست