مرکز پزشکی هسته‌ای ایرانیان

نشانی: خرم آباد، میدان امام، کوچه محمدرضا کدخدایی

تلفن تماس: 06633424918

مرکز پزشکی هسته‌ای پرتو

نشانی: خرم‌آباد، بهداری، میدان شهدا،خیابان شهدا شرقی،خیابان مخابرات

تلفن تماس: 06633332065

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهدای عشایر

نشانی: خرم آباد، خیابان انقلاب

تلفن تماس: 06633236402

مرکز پزشکی هسته‌ای افلاک (بیمارستان آیت الله مدنی)

نشانی: خرم آباد، میدان امام حسین، خیابان شهید بهشتی

تلفن تماس: 06634425720

درمانگاه پزشکی هسته‌ای گاما

نشانی: خرم آباد، بلوار علوی، شمسیان

تلفن تماس: 06633210957

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهید چمران

نشانی: بروجرد، خیابان دکتر فاطمی، میدان پرستار، میدان شهید دکتر چمران

تلفن تماس: 06642514001

فهرست