مرکز پزشکی هسته‌ای کیان

نشانی: اراک، خیابان شهيد بهشتی، روبروی مسجد آشيخ ابوالحسن

تلفن تماس: 08632232016

مرکز پزشکی هسته‌ای بهار

نشانی: اراک، خیابان امام، جنب رستوران لوکس نقره ای

تلفن تماس: 08632223515

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان امیرالمومنین

نشانی: اراک، میدان بسیج، جنب دانشکده پزشکی

تلفن تماس: 08634173601

فهرست