کلینیک پرتوپزشکی کوثر

نشانی: کرمانشاه، خيابان حاج محمد تقی اصفهانی ساختمان ابن سينا

تلفن تماس: 07337234588

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان قلب و عروق امام علی ع

نشانی: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی

تلفن تماس: 08338370252

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام رضا ع

نشانی:کرمانشاه، سرخه لیژه، بلوار پرستار

تلفن تماس: 08334276301

فهرست