نمایش 1 - 15 از 229

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
سه‌شنبه1401/09/1510:00وزارت بهداشتوزارت بهداشتوزارت بهداشت
سه‌شنبه1401/09/1513:00دفتر مدیرعاملعراقآقایان رفیعی و امیرعلایی
سه‌شنبه1401/09/1514:00سالن جلسات خیابان 23تودیع آقای مهیار کلانتریمدیریت های شرکت
یکشنبه1401/09/1314:00ساختمان 23کمیسیون معاملاتاعضای کمیسیون معاملات
یکشنبه1401/09/1314:00دفتر مدیرعاملکاری شاغل در پژوهشکده چرخه سوختآقای علی باقری
یکشنبه1401/09/1315:00دفتر مدیرعاملداده ورز جویاشکرانی، نیکوبین، عباسی، امینی پور
شنبه1401/09/12۱۴:۰۰دفتر دکتر بازارگانجلسات هفتگیاعضا
شنبه1401/09/12۱۵:۳۰دفتر آقای صادقی گیلانیکمیسیون معاملاتاعضای کمیسیون معاملات
چهارشنبه1401/09/0909:00دفتر منابع انسانیکمیته جذباعضای کمیته جذب
چهارشنبه1401/09/09۱۲:۰۰تتراویدئو کنفرانس لئونفضلعلی مهیار کلانتری
چهارشنبه1401/09/09۱۳:۰۰تتراویدئو کنفرانس خانم عروجیمهیار کلانتری عروجی فضلعلی
چهارشنبه1401/09/09۱۴:۳۰دفتر مهندس حشمتی پوربرنامه هفتممهندس حشمتی پور
چهارشنبه1401/09/09۱6:۰۰دفتر دکتر کاردانکنترل فرآیندنجات بخش دکتر کاردان
سه‌شنبه1401/09/08۱۰:۳۰کرجکمیته مسکناعضای کمیته مسکن
سه‌شنبه1401/09/0815:00خیابان 23لیروکمهاجرانی غلامی دهقان کمالی افتخاری
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست