نمایش 1 - 25 از 105

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
دوشنبه1401/05/24۱۶:۱۵سازمان غذا و داروسازمان غذا و دارودکتر دارایی
یکشنبه1401/05/23۱۰:۰۰دفتر مدیرعاملآقای امیرعلی خانم علیزادهشخصی
شنبه1401/05/22۱۲:۰۰دفتر دکتر بازارگانبررسی اهداف و برنامه‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱دکتر بازارگان صادقی گیلانی غلامی
شنبه1401/05/22۱۷:۰۰شقایق دو معاونت امور بین المللکمیسیون اعزامEANM 2022اعضای کمیسیون اعزام
پنج‌شنبه1401/05/20۱۱:۰۰تترامدیر عامل شرکت ماهتاب گسترمهندس معنوی
چهارشنبه1401/05/19۱۴:۰۰دفتر آقای صادقی گیلانی انرژی نوینجلسه کمیسیون معاملات هاتسل سزیوم و سطل فلزیصادقی گیلانی فرزین زاد کلانتری غلامی مهاجرانی
سه‌شنبه1401/05/18۱۰:۰۰دفتر مدیر عاملتولید رادیو داروها های جدیددکتر نیک خلق دکتر دیوبند
سه‌شنبه1401/05/18۱۴:۰۰خیابان ۲۳Whole body and Hand Footمحمدخانی آتیس فراسازه صنعت غلامی امینی پور شوهانی
چهارشنبه1401/05/12۹:۰۰خیابان ۲۳کمیته جذباعضای کمیته جذب
سه‌شنبه1401/05/11۱۰:۳۰کرججلسه کمیته مسکناعضای کمیته مسکن
دوشنبه1401/05/10۱۰:۳۰خیابان ۲۳Whole body, Hand and footمحمدخانی آتیس فراسازه صنعت غلامی امینی پور شوهانی
دوشنبه1401/05/1014:۰۰تتراجلسه پاکمنموسی خانپور سیاحی غلامی مهاجرانی
دوشنبه1401/05/10۱۴:۰۰تتراجلسات اجراییتترا
یکشنبه1401/05/09۱۰:۰۰سالن همایش های خوارزمیتبیین ساختار جدید حفاظتمدعوین
یکشنبه1401/05/09۱۱:۰۰دفتر مدیرعاملجلسه تمدید قرارداد مننکومهندس دادگر شهسواری شریفی مهاجرانی
یکشنبه1401/05/0914:۰۰خیابان ۲۳کمیسیون معاملات دستگاه دزد کالیبراتور پایش تیروئید اتوکلاو و فدگاریاعضای کمیسیون معاملات
یکشنبه1401/05/09۹۷:۳۰پژوهشگاه طبقه پنجم سال دکتر قنادیپروژه های مشترک بین پارس ایزوتوپ و کاربرد پرتوهادکتر بازرگان فقهی بهزاد سامانی سازگار غلامی فرج بخش عزیز کلانتری
شنبه1401/05/08۱۲:۰۰دفتر دکتر بازرگاندکتر بازرگاندکتر بازرگان
شنبه1401/05/08۱۶:۲۵معاونت امور حقوقی و بین المللبررسی درخواست ماموریت خارج از کشور آقایان سروری اصلانی یار محمدی خلیلیکمیسیون اعزام
چهارشنبه1401/05/05۱۳:۰۰دفتر مدیرعاملنشاندار سازیخانم سجادی کاربرد پرتوها
چهارشنبه1401/05/0514:۰۰دفتر مدیرعاملشخصیآقای دودانگه پژوهشکده کشاورزی
سه‌شنبه1401/05/04۱۰:۰۰دفتر مدیرعاملشرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعیدکتر مهدی معصومیان
سه‌شنبه1401/05/04۱۱:۰۰تتراتتراآقایان مهندس سلیمانی امیری غلامی
سه‌شنبه1401/05/04۱۵:۰۰دفتر مدیرعاملمولیبدن ۹۹خانم داینی
سه‌شنبه1401/05/04۱۶:۰۰دفتر مدیرعاملدکتر طوفان جعفریدکتر طوفان جعفری
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست