نمایش 1 - 15 از 321

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
پنج‌شنبه1401/03/19۱۲:۰۰بیمارستان شریعتیجلسه هیئت مدیره انجمن پزشکی هسته ایانجمن پزشکی هسته ای
پنج‌شنبه1401/03/19۱۲:۰۰بیمارستان شریعتیجلسه هیئت مدیره انجمن پزشکی هسته ایانجمن پزشکی هسته ای
پنج‌شنبه1401/09/2411:30بانک مرکزیبانک مرکزیمهندس
پنج‌شنبه1401/03/26۱۰:۳۰مرکز تحقیقات کلیه و انجمن اورولوژیجلسهدکتر بصیری
پنج‌شنبه1401/05/20۱۱:۰۰تترامدیر عامل شرکت ماهتاب گسترمهندس معنوی
پنج‌شنبه1401/10/2909:00دفتر مدیرعاملگروه ZDAN چینگروه ZDAN چین، امیرعلایی، فضلعلی، سلطانی، قائنی
پنج‌شنبه1401/10/2911:00دفتر مدیرعاملگروه ZDAN چین با دکتر خزائیگروه ZDAN چین، امیرعلایی، فضلعلی، قائنی، دکتر خزائی
پنج‌شنبه1401/08/1216:00سازمان غذا و داروجلسهدکتر بیگلر
پنج‌شنبه1401/08/26۰۹:۰۰دفتر مدیرعاملهیئت روسJSC Isotope
چهارشنبه1401/03/11۰۹:۰۰دفتر مدیرعاملجلسه سازمان بازرسیآقای فرزین زاد، خانم مهاجرانی
چهارشنبه1401/03/1814:30دفتر آقای صادقی گیلانیکمیسیون معاملات بازگشایی پاکت هوزینگمهاجرانی صادقی گیلانی غلامی
چهارشنبه1401/09/2315:00دفتر مدیرعاملجلسه جمع بندی برای شرکت DOZA روسیهآقایان سیاحی، امیرعلایی، تیم DOZA
چهارشنبه1401/09/2308:00سالن جلسات خیابان 23جلسه با شرکت حملامیرعلایی، مهاجرانی
چهارشنبه1401/09/3014:30دفتر مدیرعاململاقات با پرسنلسلطان
چهارشنبه1401/09/3014:15دفتر مدیرعاململاقات با پرسنلآقای حنیفی
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست