نمایش 1 - 15 از 612

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
پنج‌شنبه1402/02/14۱۰:۰۰تتراآران سیجآیتی فتح اللهی
پنج‌شنبه1402/02/14۱۴:۰۰دفتر مدیرعاملپرزنتعلی آبادی
پنج‌شنبه1402/02/2109:00ویزامتریکوقت سفارت آلمانویزامتریک
پنج‌شنبه1401/03/19۱۲:۰۰بیمارستان شریعتیجلسه هیئت مدیره انجمن پزشکی هسته ایانجمن پزشکی هسته ای
پنج‌شنبه1401/03/19۱۲:۰۰بیمارستان شریعتیجلسه هیئت مدیره انجمن پزشکی هسته ایانجمن پزشکی هسته ای
پنج‌شنبه1401/09/2411:30بانک مرکزیبانک مرکزیمهندس
پنج‌شنبه1401/03/26۱۰:۳۰مرکز تحقیقات کلیه و انجمن اورولوژیجلسهدکتر بصیری
پنج‌شنبه1402/03/2514:00بازدیدبازدیددکتر فرج الهی،
پنج‌شنبه1402/03/2508:30تترارسم آرا، الکتروکویرکمالی دهقان، گلیج
پنج‌شنبه1402/04/2208:00مرخصیمرخصیمرخصی
پنج‌شنبه1402/04/29۰۸:۰۰ماموریت روسیهماموریت روسیهماموریت روسیه
پنج‌شنبه1401/05/20۱۱:۰۰تترامدیر عامل شرکت ماهتاب گسترمهندس معنوی
پنج‌شنبه1401/10/2909:00دفتر مدیرعاملگروه ZDAN چینگروه ZDAN چین، امیرعلایی، فضلعلی، سلطانی، قائنی
پنج‌شنبه1401/10/2911:00دفتر مدیرعاملگروه ZDAN چین با دکتر خزائیگروه ZDAN چین، امیرعلایی، فضلعلی، قائنی، دکتر خزائی
پنج‌شنبه1402/05/2610:00تترااعتصامیرسم آرا
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست