نمایش 1 - 15 از 321

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
یکشنبه1401/09/1314:00ساختمان 23کمیسیون معاملاتاعضای کمیسیون معاملات
یکشنبه1401/09/1314:00دفتر مدیرعاملکاری شاغل در پژوهشکده چرخه سوختآقای علی باقری
یکشنبه1401/03/0815:00دفتر آقای صادقی گیلانیکمیسیون معاملات پاکات برد الکترونیکی و فویلصادقی گیلانی
یکشنبه1401/09/1315:00دفتر مدیرعاملداده ورز جویاشکرانی، نیکوبین، عباسی، امینی پور
یکشنبه1401/03/08۱۷:۰۰سازمان غذا و دارومدیرکل امور دارودکتر اینانلو
سه‌شنبه1401/09/1514:00سالن جلسات خیابان 23تودیع آقای مهیار کلانتریمدیریت های شرکت
سه‌شنبه1401/09/1513:00دفتر مدیرعاملعراقآقایان رفیعی و امیرعلایی
سه‌شنبه1401/09/1510:00وزارت بهداشتوزارت بهداشتوزارت بهداشت
شنبه1401/09/1917:30دفتر اموربین المللکارگروه اعزام نمایشگاه Arab Health دبی (شرفی، گنجی، سلطانی)اعضای کارگروه
شنبه1401/09/1914:00دفتر دکتر بازارگانجلسات ادواریاعضا
دوشنبه1401/03/09۱۴:۰۰تتراجلسات اجرایی تتراتترا
شنبه1401/09/1913:00دفتر مدیرعاملشخصیآقای نامجو حفاظت
دوشنبه1401/03/09۰۹:۰۰حوزه ریاستشورای معاونینمعاونین
یکشنبه1401/09/2011:00دفتر مدیرعاملشخصیآقای دکتر حسن زاده
چهارشنبه1401/03/11۰۹:۰۰دفتر مدیرعاملجلسه سازمان بازرسیآقای فرزین زاد، خانم مهاجرانی
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست