نمایش 1 - 10 از 111

 ایام هفته تاریخ ساعت موضوع مدعوین توضیحات
چهارشنبه1401/05/26۱۰:۳۰گرامیداشت هفته دولتمعاونین سازمان
سه‌شنبه1401/05/2515:00هیئت مدیره انرژی نویناعضای هیئت مدیره
دوشنبه1401/05/24۰۹:۰۰بازدید معاونت نتف و گاز موننکومهندس تلخابی، امینی پور، مسعودی، خ محمدی فلاح
دوشنبه1401/05/24۰۹:۰۰بازدید معاونت نتف و گاز موننکومهندس تلخابی، امینی پور، مسعودی، خ محمدی فلاح
دوشنبه1401/05/24۱۰:۰۰دی تهویه پارس چیلر های تتراتبریزیان، کیوان نیا، مهاجرانی، فرزین زاد
دوشنبه1401/05/24۱۴:۰۰لوتشیوم روراستاتیندکتر ربانی، قریب، محمدی، خ صادقی، میر آقاخانی، عزیزکلانتری، هراتی، فرجبخش، مهاجرانی
دوشنبه1401/05/24۱۶:۱۵سازمان غذا و دارودکتر دارایی
یکشنبه1401/05/23۱۰:۰۰آقای امیرعلی خانم علیزادهشخصی
شنبه1401/05/22۱۲:۰۰بررسی اهداف و برنامه‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱دکتر بازارگان صادقی گیلانی غلامی
شنبه1401/05/22۱۷:۰۰کمیسیون اعزامEANM 2022اعضای کمیسیون اعزام
 ایام هفته تاریخ ساعت موضوع مدعوین توضیحات
فهرست