نمایش 1 - 10 از 229

 ایام هفته تاریخ ساعت موضوع مدعوین توضیحات
سه‌شنبه1401/09/1510:00وزارت بهداشتوزارت بهداشت
سه‌شنبه1401/09/1513:00عراقآقایان رفیعی و امیرعلایی
سه‌شنبه1401/09/1514:00تودیع آقای مهیار کلانتریمدیریت های شرکت
یکشنبه1401/09/1314:00کمیسیون معاملاتاعضای کمیسیون معاملات
یکشنبه1401/09/1314:00کاری شاغل در پژوهشکده چرخه سوختآقای علی باقری
یکشنبه1401/09/1315:00داده ورز جویاشکرانی، نیکوبین، عباسی، امینی پور
شنبه1401/09/12۱۴:۰۰جلسات هفتگیاعضا
شنبه1401/09/12۱۵:۳۰کمیسیون معاملاتاعضای کمیسیون معاملات
چهارشنبه1401/09/0909:00کمیته جذباعضای کمیته جذب
چهارشنبه1401/09/09۱۲:۰۰ویدئو کنفرانس لئونفضلعلی مهیار کلانتری
 ایام هفته تاریخ ساعت موضوع مدعوین توضیحات
فهرست