مرکز پزشکی هسته‌ای دکتر اسدی (مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس)

نشانی: بوشهر، خیابان معلم، مرکز آموزشی قلب بوشهر، مرکز پزشکی هسته‌ای

تلفن تماس: 07733331980

فهرست