radioisotope
شرکت پارس ایزوتوپ در اختراع و بهینه‌سازی روش‌های جدید و پیشرفته تولید رادیوایزوتوپ‌ها و بنا نهادن سیستم‌های مناسب جهت جداسازی رادیوایزوتوپ‌ها، پیشگام و سرآمد است و همواره توانسته تا تولید رادیوایزوتوپ‌های دارویی را به بهترین شکل و بالاترین درصد خلوص انجام دهد. از این رادیوایزوتوپ‌ها برای تولیدات رادیوداروهای درمانی و تشخیصی استفاده می‌شود.
در ادامه مشخصات مربوطه به این رادیوایزوتوپ‌ها را مشاهده می‌کنید:
رادیوایزوتوپ‌های رآکتوری
رادیوایزوتوپ
ید 131 (I-131)
فرمول شیمیایی
سدیم یدید (Na131I)
شکل یا فرم
محلول در بافر کربنات
نیمه عمر
8/02 روز
pH
9-10
خلوص رادیونوکلئیدی
99%<
شرایط نگهداری
دمای اتاق
رادیوایزوتوپ‌های سیکلوترونی
رادیوایزوتوپ
روبیدیوم-81 (Rb-81)
فرمول شیمیایی
81Rb
شکل یا فرم
محلول در آب
نیمه عمر
4/58 ساعت معادل 274 دقیقه
pH
5-7
خلوص رادیونوکلئیدی
99%<
شرایط نگهداری
دمای اتاق
فهرست