مرکز پزشکی هسته‌ای پویا

نشانی: شیـراز، خیابان اردیـبهشـت، جنـب بیـمارستان شفـا، سـاختـمـان پزشـکـی شفـا

تلفن تماس: 07132333435

مرکز پزشکی هسته‌ای صورتگر

نشانی: شیراز، خیابان صورتگر، بین تقاطع هدایت و معدل، ساختمان آزاد

تلفن تماس: 07132300265

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان نمازی

نشانی: شیراز، خیابان زند، میدان نمازی

تلفن تماس: 07136474332

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان مرکزی شیراز

نشانی: شیراز، بلوار شهید چمران

تلفن تماس: 07136284411

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان قلب کوثر

نشانی: شیراز، معالی آباد، میدان قصردشت، خیابان میرزای شیرازی شرقی

تلفن تماس: 07136141000

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان قلب الزهرا س

نشانی: شیراز، بلوار سیبویه، سه راه آستانه

تلفن تماس: 07137398813

فهرست