مرکز پزشکی هسته‌ای صدف

نشانی: گرگان، خیابان ولیعصر، انتهای عدالت 13، ساختمان صدف، طبقه همکف

تلفن تماس: 01732231706

مرکز پزشکی هسته‌ای سینا

نشانی: گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 34، ساختمان پزشکان مهر

تلفن تماس: 01732244100

مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان پنجم آذر

نشانی: گرگان، خیابان پنجم آذر

تلفن تماس: 0173115

مرکز پزشکی هسته‌ای  گلستان 

نشانی: گنبد کاووس، خيابان طالقاني شرقي كوچه مساوات

تلفن تماس: 01733221550

فهرست