نمایش 1 - 15 از 324

 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
چهارشنبه1401/11/1207:30دفتر مدیرعاملبازدید نیروهای مسلحبازدید نیروهای مسلح
سه‌شنبه1401/11/1110:00دفترخانهدفترخانهدفترخانه
سه‌شنبه1401/11/1112:00دفتر مدیرعاملارائه رادیوداروهای آتیدکتر رضائیان پور
دوشنبه1401/11/1011:00دفتر مدیرعاملدکتر کریمی ثابتدکتر کریمی ثابت
دوشنبه1401/11/1013:00دفتر مدیرعاملحق اشعهخانم آغاز
دوشنبه1401/11/1015:00دفتر مدیرعاملگزارش بهای تمام شدهسلطان، علی آبادی، فرهمندیان
یکشنبه1401/11/0911:00دفتر مدیرعاملگزارشخانم زنگنه
یکشنبه1401/11/0913:00دفتر مدیرعاملشخصیفرض مهدی
یکشنبه1401/11/0914:00دفتر مدیرعاملرادیوداروهای آتیفرج بخش، عزیز کلانتری، رضائیان پور
یکشنبه1401/11/0916:15خیابان 23کمیسیون معاملات خرید دستگاه تمیز کننده پلاسما، پمپ، اتوکلاواعضای کمیسیون معاملات
شنبه1401/11/0810:00دفتر دکتر بازارگانجلسات هفتگیسیاحی، علیزاده
شنبه1401/11/0810:00دفتر مدیرعاملدروازه مللسمیعیان، ایاز
شنبه1401/11/0813:00دفتر دکتر بازارگانتست های عملکرد سوخت پس از پرتودهی PIEفقهی، سامانی، سیاحی، سلیمی
چهارشنبه1401/11/0509:00دفتر مدیرعاملپرتودهیمهاجرانی، علی آبادی، رک رک
چهارشنبه1401/11/0514:00دفتر مدیرعاململاقات با پرسنلگفتاری
 ایام هفته تاریخ ساعت محل جلسه موضوع مدعوین توضیحات
فهرست